blog.hoatle.info

just a value creator.

FTP Upload

  • FTP (File Transfer Protocol) là giao thức được dùng để truyền tải file. Đây là cách được dùng khi upload/ download các file của web application lên/ từ host.

  • Tớ dùng Zend Studio có hỗ trợ upload file trong phần remote system nhưng không hiệu quả lắm.

  • Chương trình đặc dụng chỉ dùng cho FTP được sử dụng nhiều là FileZilla (http://filezilla-project.org/).

Comments