blog.hoatle.info

just a value creator.

Xử Lý Một Số Lỗi HTTP Bằng Hình ảnh Minh Hoạ

Các trang xử lý lỗi HTTP thường ra một thông báo là đoạn text vô hồn kiểu như “Access denied” hoặc “Page Not Found”. Thử thêm một số hình ảnh minh hoạ này có lẽ sẽ tạo cảm giác vui nhộn hơn cho người dùng, có khi họ lại thích gặp những lỗi HTTP để xem những hình ảnh này :)).

400 – Bad Request

401 – Unauthorized

402 – Payment Required

403 – Forbidden

404 – Not Found

405 – Method Not Allowed

406 – Not Acceptable

408 – Request Timeout

409 – Conflict

410 – Gone

411 – Length Required

413 – Request Entity Too Large

414 – Requested URL Too Long

415 – Unsuported Media Type

416 – Requested Range Not Satisfied

417 – Expectation Failed

Hay nhất là hình minh hoạ lỗi 411 Length Required =))

Xem thêm:

Danh sách mã lỗi HTTP: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes

Hình ảnh minh hoạ: http://www.flickr.com/photos/apelad/sets/72157594388426362/detail

Comments