blog.hoatle.info

just a value creator.

Bài Tập Tách Chuỗi PHP

Bài toán: Cho một chuỗi như sau: http://210.245.126.171/Music/NhacTre/TinhYeu_LyMaiTrang/wma32/06_BienTham_TinhYeu_LyMaiTrang.wma (Đây là một link bài hát trên NhacSo.net. Nhìn vào tên file ta có thể biết nhiều thông tin về bài hát này. Có thể thấy đây là bài số 06 mang tên Biển Thắm trong album Tình Yêu của ca sĩ Lý Mai Trang. Bạn hãy trích thành một mảng $info như sau:

1
2
3
4
5
6
7
$info = array (
 'no' => '06',
 'name' => 'Bien Tham',
 'album' => 'Tinh Yeu',
 'singer' => 'Ly Mai Trang',
 'link' => 'http://210.245.126.171/Music/NhacTre/TinhYeu_LyMaiTrang/wma32/06_BienTham_TinhYeu_LyMaiTrang.wma'
);

Hướng giải quyết:

 1. Tách tên file ra để phân tích => 06_BienTham_TinhYeu_LyMaiTrang
 2. Tách chuỗi thành mảng từ dấu phân cách “_” => (“06”, “BienTham”, “TinhYeu”, “LyMaiTrang”)
 3. Xử lý nốt dấu cách trong từ => (“06”, “Bien Tham”, “Tinh Yeu”, “Ly Mai Trang”)
 4. Done

Bước 1:

1
2
3
4
5
6
$httpHref = 'http://210.245.126.171/Music/NhacTre/TinhYeu_LyMaiTrang/wma32/06_BienTham_TinhYeu_LyMaiTrang.wma';
$slashPos = strrpos($httpHref, '/');
$fileName = substr($httpHref, $slashPos+1, strlen($httpHref) - $slashPos);
$dotPos  = strrpos($fileName, '.');
$extension = substr($fileName, $dotPos, strlen($fileName)-$dotPos);
$fileName = str_replace($extension, '', $fileName);

Bước 2:

1
list($no, $name, $album, $singer) = explode('_', $fileName);

Bước 3: (Có vẻ như khó nhất, làm sao tách: BienTham => Bien Tham; LyMaiTrang => Ly Mai Trang??? Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng viết xong cái hàm biến đối nảy: input là một chuỗi có các ký tự liên tiếp nhau kiểu LyMaiTrang và output phải là Ly Mai Trang.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
function correct_string($str) {
  $strLen = strlen($str);
  $arrStack = array();
  array_push($arrStack, substr($str, 0, 1));
  for ($i = 1; $i < $strLen; $i++) {
    $currentChar = substr($str, $i, 1);
    if (ctype_upper($currentChar)) {
      $currentChar = ' ' . $currentChar;
    }
    array_push($arrStack, $currentChar);
  }
  return implode('', $arrStack);
}

Phù!!! Thế là xong:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
$httpHref = 'http://210.245.126.171/Music/NhacTre/TinhYeu_LyMaiTrang/wma32/06_BienTham_TinhYeu_LyMaiTrang.wma';
$slashPos = strrpos($httpHref, '/');
$fileName = substr($httpHref, $slashPos+1, strlen($httpHref) - $slashPos);
$dotPos = strrpos($fileName, '.');
$extension = substr($fileName, $dotPos, strlen($fileName)-$dotPos);
$fileName = str_replace($extension, '', $fileName);
list($no, $name, $album, $singer) = explode('_', $fileName);
$name = correct_string($name);
$album = correct_string($album);
$singer = correct_string($singer);
$info = array(
  'no' => $no,
  'name' => $name,
  'album' => $album,
  'singer' => $singer,
  'link'  => $httpHref
);

function correct_string($str) {
  $strLen = strlen($str);
  $arrStack = array();
  array_push($arrStack, substr($str, 0, 1));
  for ($i = 1; $i < $strLen; $i++) {
    $currentChar = substr($str, $i, 1);
    if (ctype_upper($currentChar)) {
      $currentChar = ' ' . $currentChar;
    }
    array_push($arrStack, $currentChar);
  }
  return implode('', $arrStack);
}

Comments