blog.hoatle.info

just a value creator.

Thêm đối Số Vào Message Bundle Trong OpenSocial

Bài toán

 • Khi làm việc với message bundle trong OpenSocial để dùng nhiều ngôn ngữ trong ứng dụng tùy thuộc vào ngôn ngữ người dùng (localization) đôi khi bạn cần phải thêm đối số động vào chuỗi hiển thị.

Ví dụ có chuỗi chào như này: Hello {user} trong đó user sẽ được thay bằng username tương ứng của người dùng. Nhưng với OpenSocial api hiện tại thì không làm thế nào để thêm đối số vào được mà chỉ có thể lấy được message tương ứng theo key cung cấp.

 • Do vậy đây là cách làm của tớ: viết một thêm 1 class eXo.social.Locale.getMsg(key) và class này cung cấp api cũng tương tự như với class Prefs để lấy lang, country, msg (class Prefs còn cung cấp nhiều api khác nữa): prefs.getMsg(key). Class eXo.social.Locale cung cấp thêm phương thức eXo.social.Locale.getMsg(key, [val1, val2,...]); để thêm đối số vào “message bundle”.

Giải pháp

 • Viết class eXo.social.Locale:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
/**
 * Locale.js
 * Utility for Locale, dynamic binding message bundle with arguments
 * Usage:
 * eXo.social.Locale.getLang(); the same as prefs.getLang();
 * eXo.social.Locale.getCountry(); the same as prefs.getCountry();
 * eXo.social.Locale.getMsg(key); the same as prefs.getMsg(key);
 * eXo.social.Locale.getMsg(key, args); dynamic binding argument to message bundle
 * @author hoatle
 * @since  October 27, 2009
 * @copyright  eXo Platform
 */

(function() {
  //prefs object to get lang, country, message bundle
  var prefs;

  /**
   * private function to lazily initialize prefs object
   */
  function getPrefs() {
    if (!prefs) {
      prefs = new gadgets.Prefs();
    }
    return prefs;
  }
  /**
   * Class definition
   */
  var Locale = function() {

  }
  /**
   * gets current lang
   * @static
   */
  Locale.getLang = function() {
    prefs = getPrefs();
    return prefs.getLang();
  }
  /**
   * gets current country
   * @static
   */
  Locale.getCountry = function() {
    prefs = getPrefs();
    return prefs.getCountry();
  }
  /**
   * alternative for prefs.getMsg(key)
   * uses to getMsg with provided key and substitute args
   *
   * eg: Test for {0}, {1}
   * If args does not match num of {\d}, warning and try to replace by corresponding index.
   * {0} should be replaced by args[0], etc.,
   * If args not provided, functions as prefs.getMsg(key)
   * @param  key String
   * @param  opt_args Array
   * @static
   */
  Locale.getMsg = function(key, opt_args) {
    prefs = getPrefs();
    if (!key) {
      debug.warn('key is null!');
      return '';
    }
    var msg = prefs.getMsg(key);
    if (msg === '') {
      debug.warn('Can not find resource bundle with key = ' + key);
      return msg;
    }
    if (!opt_args) return msg;

    //checks if number of {\d} in msg matches opt_args.length
    var regex = /{\d+}/g;
    var matches = msg.match(regex);
    if (matches.length !== opt_args.length) {
      debug.warn("required " + matches.length + " args, provided: " + opt_args.length);
    }
    //substitutes by index: {0} in msg should be replaced by opt_args[0] and so on
    for (var i = 0, l = matches.length; i < l; i++) {
      var index = matches[i].match(/\d+/g)[0];
      //TODO should improve performance
      var strToReplace = opt_args[index];
      if (!strToReplace) {
        debug.warn('matches[' + i + ']: ' + matches[i] + ' but no opt_args[' + index + ']');
      } else {
        msg = msg.replace(matches[i], opt_args[index]);
      }
    }
    return msg;
  }
  //Expose
  window.eXo = window.eXo || {};
  window.eXo.social = window.eXo.social || {};
  window.eXo.social.Locale = Locale;
})();

Trong class trên không có gì đáng nói ngoài cách dùng regular expression để thay thế chuỗi với pattern là {0}, {1}, {2} và lấy các index trong {} để thay bằng opt_args[index] tương ứng. Bạn có thể xem thêm vài viết của @sanglt: Sử dụng regular expression trong JavaScript.

 • Chú ý: Class eXo.social.Locale dùng debug được @cowboy viết, đây là cách debug/log tuyệt vời và tớ rất thích. Giờ trong tất cả các dự án hay ứng dụng nào tớ cũng dùng, sau này nhìn vào console là biết lỗi gì ở đâu ngay, chứ dùng alert thì đúng là cực hình. Các bạn cũng nên sử dụng cách debug/log này :).

Download ứng dụng ví dụ đơn giản với cách thêm đối số vào “message bundle” tại http://github.com/hoatle/opensocial/downloads

Mã nguồn tớ để ở đây: http://github.com/hoatle/opensocial/tree/master/message-bundle

Đây là file ứng dụng xml:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Module>
  <ModulePrefs title="Arguments Binding Message Bundle"
         description="Simple-App for arguments binding with message bundle"
         author_email="hoatlevan@gmail.com"
         author_affiliation="eXo Platform">
    <Locale messages="locale/ALL_ALL.xml" />
    <Locale lang="en" messages="locale/en_ALL.xml" />
    <Locale lang="vi" messages="locale/vi_ALL.xml" />
    <Require feature="opensocial-0.8" />
  </ModulePrefs>
  <Content type="html">
  <![CDATA[
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css" />
    <script type="text/javascript" src="script/debug.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="script/eXo/social/Locale.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="script/app.js"></script>
    <p>Resource bundle rendered by server: <strong>__MSG_hello_world__</strong></p>
    <p>Resource bundle rendered by JavaScript:</p>
    <div id="helloMsg"></div>
    <div id="helloMsgArgs"></div>
  ]]>
  </Content>
</Module>

Có thể thấy ở trên __MSG_hello_world__ sẽ được thay thế bằng message bundle tương ứng với key là “hello_world” (tớ để tất cả các file message bundle trong thư mục locale).

Để sử dụng class eXo.social.Locale, chúng ta có file app.js:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
function run() {
  var prefs = new gadgets.Prefs(),
    helloWorld = prefs.getMsg('hello_world');
  alert(helloWorld); //"Hello world!" if current language is English
            //"Chào thế giới!" if current language is Vietnamese

  //eXo.social.Locale usage
  var Locale = eXo.social.Locale;
  var helloMsgEl = document.getElementById('helloMsg'),
    helloMsgArgsEl = document.getElementById('helloMsgArgs');

  helloMsgEl.innerHTML = Locale.getMsg('hello_world');
  helloMsgArgsEl.innerHTML = Locale.getMsg('hello_user_to_place', ['hoatle', 'Vietnam']);
}

gadgets.util.registerOnLoadHandler(run);

Bạn có thể chạy ứng dụng này ở bất kì OpenSocial container nào. Chúc bạn code vui :D.

Lưu ý: Có thể sử dụng OpenSocial templates để thêm đối số vào message bundle nhưng hiện nay hầu hết các container chưa hỗ trợ hết.

Comments