blog.hoatle.info

just a value creator.

Dùng "Decorator" để đo Thời Gian Thực Thi Của Bất Kỳ Hàm Nào Trong Python

Python có cú pháp cho “decorator” rất linh hoạt, nó được sử dụng khá rộng rãi. Bài viết này tôi giới thiệu cách sử dụng “decorator” cho một ví dụ khá hay: dùng “decorator” để đo đếm thời gian thực thi của bất kỳ hàm nào.

“decorator” là gì?

Bạn đừng nhầm lẫn “decorator” trong Python với “decorator design pattern”1 vì nó còn làm được nhiều hơn thế, nó nghiêng về “AOP (Aspect Oriented Programming)”2 hơn.

Để tìm hiểu nhiều hơn về “decorator” trong Python, bạn có thể xem các bài viết trong phần đọc thêm bên dưới.

Yêu Cầu

Đo thời gian thực thi của hàm sau (theo mili-giây):

1
2
def add(x, y):
  return x + y

Lưu tệp tin là: “add.py”.

Đo Thời Gian Theo Cách Đơn Giản Nhất

Để đo thời gian thực thi, cách đơn giản nhất là đếm thời gian trước lúc chạy và sau khi chạy xong hàm, rồi lấy thời gian sau trừ thời gian trước cho khoảng thời gian thực thi.

Có thể viết như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
import time


def add(x, y):
  return x + y

# test
start_time = time.time()
add(3, 4)
end_time = time.time()
print 'total run-time: %f ms' % ((end_time - start_time) * 1000)

Sau khi chạy $ python add.py có kết quả tương tự như sau:

1
2
$ python add.py
total run-time: 0.007153 ms

Đấy là cách đo đơn giản nhất mà có thể làm được với bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng cách đo đếm này không hiệu quả khi cần đo đếm hàng nghìn hàm, code sẽ bị trùng lặp nhiều (“boiler plate”).

Đo Thời Gian Dùng “decorator design pattern”

Trong Python, có thể làm như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
import time


def timer(fn):
  def wrapper(*args, **kwargs):
    start_time = time.time()
    result = fn(*args, **kwargs)
    end_time = time.time()
    print 'total run-time of %r: %f ms' % (fn.__name__, (end_time - start_time) * 1000)
    return result
  return wrapper


def add(x, y):
  return x + y

add = timer(add)

def sub(x, y):
  return x - y

sub = timer(sub)

# test
add(3, 4)
sub(3, 4)

Kết quả chạy có thể như sau:

1
2
3
$ python add.py
total run-time of 'add': 0.143051 ms
total run-time of 'sub': 3.393173 ms

Đây là cách làm thường thấy trước khi cú pháp “decorator” được giới thiệu, có thể dùng timer để đo đếm các hàm, ví dụ addsub như trên.

Dùng Cú Pháp Của “decorator”

Rất đơn giản, thay vì dùng add = timer(add) thì dùng @timer:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
import time


def timer(fn):
  def wrapper(*args, **kwargs):
    start_time = time.time()
    result = fn(*args, **kwargs)
    end_time = time.time()
    print 'total run-time of %r: %f ms' % (fn.__name__, (end_time - start_time) * 1000)
    return result
  return wrapper

@timer
def add(x, y):
  return x + y

@timer
def sub(x, y):
  return x - y

# test
add(3, 4)
sub(3, 4)

Như vậy bằng việc dùng “decorator”, code Python dễ đọc hơn, lưu ý bạn có thể thêm nhiều “decorator” cho 1 hàm.

Ứng Dụng timer

Đo đếm thời gian liên quan đến “performance-tuning” và “timeout” – giới hạn thời gian thực thi của hàm, nếu lâu quá thì thông báo lỗi và phải xử lý. Ví dụ chỉ cho hàm add trên được thực thi trong khoảng 0.007 ms thì làm như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
import sys
import time


class TimeoutException(Exception):
  pass


def timeout(val=sys.maxsize, info=False):
  def wrapper(fn):
    def wrapper_fn(*args, **kwargs):
      start_time = time.time()
      result = fn(*args, **kwargs)
      end_time = time.time()
      run_time = (end_time - start_time) * 1000 # miliseconds
      if run_time > val:
        raise TimeoutException('%r run-time: expected: %f ms, but actual: %f ms' % (fn.__name__, val, run_time))
      if info:
        print '%r run-time: %f ms' % (fn.__name__, run_time)
      return result
    return wrapper_fn
  return wrapper


@timeout(0.007)
def add(x, y):
  return x + y

@timeout(info=True)
def sub(x, y):
  return x - y

# Test

add(3, 4)

sub(3, 4)

timeout nhận 2 tham số là val – giá trị “timeout” và in ra thông tin thời gian chạy với tham số info.

Khi thời gian thực thi của add quá 0.007 mili-giây sẽ xảy ra TimeoutException tương tự như lần chạy sau:

1
2
3
4
5
6
7
$ python add.py
Traceback (most recent call last):
 File "add.py", line 35, in <module>
  add(3, 4)
 File "add.py", line 17, in wrapper_fn
  raise TimeoutException('%r run-time: expected: %f ms, but actual: %f ms' % (fn.__name__, val, run_time))
__main__.TimeoutException: 'add' run-time: expected: 0.007000 ms, but actual: 0.137091 ms

Tổng Kết

Như vậy bạn có thể quản lý và đưa giới hạn thời gian thực thi cho bất kỳ hàm nào, điều này khá quan trọng với vấn đề “performance” cũng như “security” nhờ cách dùng “decorator” rất linh hoạt trong Python. Đây chỉ là một ứng dụng nho nhỏ của “decorator”, chúc bạn có thể áp dụng “decorator” trong nhiều bài toán thực tế hơn.

Đọc Thêm

Hình Ảnh


 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Decorator_pattern

 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Aspect-oriented_programming

Comments